Đơn hàng của chị đã được tiếp nhận, nhân viên của Lá sẽ gọi điện và xác nhận với chị sớm nhất.

; ;